mm long mak

麥景朗 Long

中央冷氣都會怕凍,暖男出街都會唔記得拎紙巾。大頭蝦係本人一大特色,所以最強技能係自帶白痴反應,百分百本色演出。最愛運動冒險歷奇,上山下海玩到甩頭甩髺在所不惜。視形象為無物,只因相信世界咁大總有值得一闖嘅地方。只要你敢行出一步,世界就會回應你。